Strona polickich NGO

Jesteśmy, działamy

Zawiadomienie o VI posiedzeniu Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Policach

Zawiadomienie

VI Posiedzenie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Policach odbędzie się 13 listopada 2017 roku (poniedziałek) o godz. 17:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Policach przy ul. Stefana Batorego 3 w sali nr 32a.

Porządek obrad:

  1. Powitanie zaproszonych gości, zebranych.
  2. Przedstawienie projektu porządku posiedzenia.
  3. Przyjęcie protokołu z V Posiedzenia Gminnej Rady.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Przedstawienie projektu uchwały Rady Miejskiej w Policach w sprawie programu współpracy Gminy Police z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie realizacji zadań pożytku publicznego w 2018 roku.
  6. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Policach w sprawie programu wsp&oa
  7. ...

Rozpoczęcie konsultacji programu współpracy na 2018 rok

Na podstawie §1 uchwały Nr LIX/433/10 Rady Miejskiej w Policach z dnia 26 października 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, informujemy o rozpoczęciu konsultacji dotyczących projektu uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Police z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie realizacji zadań pożytku publicznego w 2018 roku.

Uwagi do załączonego projektu uchw...

Projekt „Programu Współpracy Powiatu Polickiego z Organizacjami Pozarządowymi w 2018 r.”

W związku z rozpoczęciem, przez Wydział Spraw Społecznych i Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Policach, prac nad projektem Programu Współpracy Powiatu Polickiego z Organizacjami Pozarządowymi w 2018 r. zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) do uczestnictwa w opracowaniu projektu ww. dokumentu.

Mając na uwadze powyższe zachęcamy ww. podmioty prowadzące, odpowiednio do terytorialnego zakresu działania Powiatu Polickiego, działalność pożytku publicznego w zakresie odpowiadającym zadaniom samorządu powiatowego, do zgłaszania opinii, uwag, propozycji itp. dotyczą...

IX Piknik Organizacji Pozarządowych w Policach

IX Piknik Organizacji Pozarządowych w Policach

Pomimo niesprzyjającej aury, w sobotę 09 września 2017r odbył się IX Piknik Organizacji Pozarządowych w Policach. Podobnie jak w latach ubiegłych, Polickie Stowarzyszenie Piłki Siatkowej „Chemik” wzięło udział wspólnie z dwudziestoma innymi organizacjami pozarządowymi zarejestrowanymi w Powiacie Polickim.

 

Po raz pierwszy Piknik odbył się na deptaku przy ul. Zamenhofa. Lokalizacja została bardzo trafnie wybrana. Przez stoiska Organizacji Pozarządowych przewinęło się bardzo dużo mieszkańców nie tylko Polic, ale też i sąsiednich miejscowości. Występy artystyczne, poczęstunki przygotowane przez organizatorów oraz dmuchane zjeżdżalnie dla dzieci i k...

XI Piknik organizacji pozarządowych "Jesteśmy, działamy"

W roku 2017 Piknik Organizacji Pozarządowych w Policach odbędzie się już po raz jedenasty, ale po raz pierwszy  Gmina Police organizuje go wspólnie z powiatem polickim. Impreza zaplanowana jest na  9 września 2017 r. w godzinach od 12:00 do 16:00,  na deptaku przy ul. Zamenhofa w PolicachDo udziału zgłosiło się ponad 20 organizacji, które zaprezentują się na stoiskach zainteresowanym mieszkańcom. Będą też dodatkowe atrakcje: danie z grilla, dmuchane zjeżdżalnie dla dzieci, konkursy z nagrodami.

Doroczny piknik to dla organizacji pozarządowych okazja do przedstawienia swoich osiągnięć, ale przede wszystkim  do pokazania, gdzie można szukać wsparcia w różnych sytuacjach życiowych. S...