Strona polickich NGO

Jesteśmy, działamy

Podmioty ubiegające się o realizację zadań

W oparciu o oferty, które wpłynęły do Urzędu Miejskiego w Policach na otwarte konkursy ofert sporządzona została lista podmiotów ubiegających się o dotację na realizację zadania z zakresu pożytku publicznego i wolontariatu w 2018 roku  z zakresu:

  • turystyki i krajoznawstwa,
  • działania na rzecz dzieci i młodzieży, w tym: wypoczynku dzieci i młodzieży,
  • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
  • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
  • ochrony zdrowia,
  • aktywizacji ludzi starszych,
  • prowadzenia środowiskowego domu samopomocy,
  • prowadzenia mieszkań chronionych,
  • prowadzenia schroniska dla osób bezdomnych,
  • przeciwdziałania patologiom społecznym poprzez prowadzenie działalności na rzecz niepijących alkoholików i ich rodzin.

Listy podmiotów ubiegających się o dotację została wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Policach oraz zamieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Policach (tutaj).