Strona polickich NGO

Jesteśmy, działamy

Zawiadomienie o zakończeniu konsultacji

Na podstawie § 5 uchwały Nr LIX/433/10 Rady Miejskiej w Policach z dnia 26 października 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji informuję o zakończeniu konsultacji dotyczących projektu uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Police z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie realizacji zadań pożytku publicznego w 2018 roku .

W dniu 31 października 2017 roku zostały ogłoszone konsultacje dotyczące projektu uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Police z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie realizacji zadań pożytku publicznego w 2018 roku. W tym samym dniu zostało skierowane pismo do przewodniczącej Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego o rozpoczęciu konsultacji.

Termin zakończenia konsultacji został wyznaczony na 15 listopada 2017 roku.

Do dnia zakończenia konsultacji nie wpłynęły wnioski od organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mających siedzibę i działających na terenie gminy Police.

W dniu 13 listopada 2017 r. odbyło się posiedzenie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Policach, na którym wnioskowano o następujące zmiany w konsultowanej uchwale:

  • w §6 pkt 9 po lit. h wprowadzić lit. i w następującym brzmieniu „partnerstwo z organizacjami w zakresie realizacji projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych",
  • w §7 ust. 2 pkt 2 po wyrazie „zewnętrznych” dodać "na prośbę organizacji",
  • w §10 pkt 4 lit. a po wyrazie "kolonii" wprowadzić wyraz "półkolonii„.

Uwagi zostały zaakceptowane i wprowadzone do projektu uchwały.

Uchwała otrzymała pozytywną opinię Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Policach.