Strona polickich NGO

Jesteśmy, działamy

Informacje ogólne

Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego jest ciałem konsultacyjnym i opiniodawczym. Reprezentowana jest przez przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli burmistrza i rady miejskiej. Do jej zadań należy w szczególności opiniowanie projektów strategii rozwoju gminy, opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawyo działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym programów współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy, wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy, wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, oraz w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych.

Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego w Policach działa od 2011 roku. Została utworzona na wniosek polickich organizacji pozarządowych. W pierwszej kadencji Rada składała się z 20 członków - 10 przedstawicieli organizacji pozarządowych, 5 przedstawicieli burmistrza oraz 5 przeedstawicieli Rady Miejskiej w Policach. Pierwsze posiedzenie GRDPP odbylo się 23 marca 2011 roku. Pierwsza kadencja GRDPP w Policach trwała 2 lata. W jej trakcie odbyło się 13 posiedzień.

Na początku 2013 roku Rada Miejska w Policach zmieniła, przy wcześniejszej akceptacji GRDPP w Policach, regulamin Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Policach, zmniejszając liczbę członków do 12 (6 przedstawicieli NGO, 3 przedstawicieli burmistrza i 3 przedstawicieli Rady Miejskiej w Policach).

W kwietniu oraz maju 2013 roku odbyły się wybory przedstawicieli polickich organizacji pozarządowych na II kadencję Gminnej Rady DPP.

Pierwsze posiedzenie II kadencji odbyło się 17 czerwca 2013 roku. W trakcie II kadnecji GRDPP odbyła 6 posiedzeń. II kadencja zakończyła się w czerwcu 2015 roku. 

Wybory na III kadencję odbyły się 7 grudnia 2015 roku, natomiast pierwsze posiedzenie nowej Rady 1 lutego 2016 r. Do chwili obecnej odbyły się 3 posiedzenia III kadencji GRDPP w Policach.